دوره ترم یک

این ترم شامل، آموزش جمله های امری، حال، آینده و گذشته ساده به همراه صرف مصدر “بود…

دوره ترم دو

پیش نیاز این دوره آموزشی طی کردن دوره ترم یک می باشد. این دوره شامل آموزش انواع اسم در انگلیسی (ساده، مرکب، باپسوند، مشتق از…

دوره ترم سه

پیش نیاز این دوره طی کردن دوره ترم دو می باشد. این دوره شامل آموزش انواع صفت ها (مطلق، تفضیلی، عالی، همترازی، عدم همترازی و…

دوره ترم چهار

پیش نیاز این دوره آموزشی طی کردن دوره ترم سه می باشد. این دوره شامل آموزش جمله های خاص فاعلیه و مفعولیه (معلوم – مجهول)،…