دوره‌ها

 • درس ها 9

  دوره ترم یک

  این ترم شامل، آموزش جمله های امری، حال، آینده و گذشته ساده به همراه صرف مصدر “بودن” می باشد.

 • درس ها 4

  دوره ترم دو

  پیش نیاز این دوره آموزشی طی کردن دوره ترم یک می باشد. این دوره شامل آموزش انواع اسم در انگلیسی (ساده، مرکب، باپسوند، مشتق از…
 • درس ها 4

  دوره ترم سه

  پیش نیاز این دوره طی کردن دوره ترم دو می باشد. این دوره شامل آموزش انواع صفت ها (مطلق، تفضیلی، عالی، همترازی، عدم همترازی و…
 • درس ها 4

  دوره ترم چهار

  پیش نیاز این دوره آموزشی طی کردن دوره ترم سه می باشد. این دوره شامل آموزش جمله های خاص فاعلیه و مفعولیه (معلوم – مجهول)،…