این دوره شامل آموزش انواع صفت ها (مطلق، تفضیلی، عالی، همترازی، عدم همترازی و مقایسه کمی اسم ها) و همچنین عبارت های توصیفی به همراه “که” موصولی، قید های حالت و همچنین ، قیدهای تعداد و مقدار می باشد.

 امکانات آموزشی این دوره

بیش از 3 ساعت فیلم آموزشی توسط دکتر قربانی مقدم، چهار کتابچه آموزش و چهار کتابچه تمرین برای سرفصل های آموزشی این دوره برای ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان ارائه می شوند.

ثبت‌نام نشده
یا 210 هزار تومان / 1 month(s)

دوره شامل

  • 4 درس ها