درس صفت ها

این دوره شامل آموزش انواع صفت ها (مطلق، تفضیلی، عالی، همترازی، عدم همترازی و مقایسه کمی اسم ها) و همچنین عبارت های توصیفی به همراه…

درس اسم ها

این دوره شامل آموزش انواع اسم در انگلیسی (ساده، مرکب، باپسوند، مشتق از مصدر) و مطالب مرتبط با اسامی (حروف تعریف، ترکیب اسامی، صفات و…

درس کلمات استفهامی

در این دوره استفاده از کلمه های استفهامی در جمله های سئوالی انگلیسی (Who, What,…) را آموزش خواهیم دید. امکانات آموزشی دوره:  بیش از 1…

درس فعل های کامل

این دوره شامل آموزش زمانهای حال، آینده، گذشته کامل و کامل استمرار می باشد. امکانات آموزشی دوره:  بیش از 1 ساعت فیلم آموزشی توسط دکتر قربانی…

درس جملات استمراری

این دوره شامل آموزش جمله های استمراری است. حال، آینده و گذشته استمراری را آموزش میبینیم. امکانات آموزشی دوره:  بیش از 2 ساعت فیلم آموزشی…

درس فعل های ساده

این دوره شامل، آموزش جمله های حال، آینده و گذشته ساده به همراه صرف مصدر “بودن” می باشد. با فراگیری جمله های حال، آینده و…

درس جملات امری

این دوره شامل آموزش امر، نهی، تاکید امر، امر به استمرار و نهی از استمرار می باشد. جمله های امر حدود 25% مکالمه های روزانه…

آموزشگاه زبان انگلیسی ویستا